ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

GENERAL CONDITIONS FOR THE PROVISION OF COWORKING SERVICES

1. Ці загальні умови надання послуг коворкінгу регулюють умови та порядок надання послуг коворкінгу за адресами: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15б та 03189, м. Київ, вул. Юлії Здановської, 73з компаніями, які мають право використовувати торговельну марку

«BEEWORKING».

1. These general conditions for the provision of coworking services regulate the conditions and procedures for the provision of coworking services at the addresses: 04070, Kyiv, 15b Borysoglibska street, and 03189, Kyiv, 73z Yulii Zdanovskoi street, by companies that have the right to use

the trade mark «BEEWORKING».

2. Ці умови розміщені на офіційному сайті https://coworking.ua, посилання на який вказане у Договорі, і є невід’ємною частиною кожного договору, в яких наявне відповідне посилання на них. Дані умови набирають чинності та регулюють відносини між Сторонами Договору з дати підписання Договору або оплати рахунку-фактури та діють протягом строку дії Договору. Зміна цих Умов за погодженням Сторін оформлюється шляхом їх розміщення на офіційному сайті https://coworking.ua. Зміна Умов набирає чинності та підлягає виконанню Сторонами після їх публікації на офіційному сайті https://coworking.ua, якщо інше не передбачено Договором. У всьому, що не передбачено Загальними Умовами, Сторони керуються умовами Договору та чинного законодавства України.

2. These Conditions are posted on the official website https://coworking.ua, the link to which is specified in the Agreement, and is an integral part of each agreement, in which there is a corresponding link to them. These Conditions come into force and regulate the relations between the Parties to the Agreement from the date of signing the Agreement or the invoice payment and are valid during the term of the Agreement. Changes to these Conditions by agreement of the Parties are made by posting them on the official website https://coworking.ua. The change of the Conditions shall enter into force and be subject to execution by the Parties after their publication on the official website https://coworking.ua, unless otherwise provided by the Agreement. In everything that is not provided for in the General Conditions, the Parties are

governed by the terms of the Agreement and the applicable legislation of Ukraine.

3. Терміни та визначення

3. Terms and Definitions

3.1. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «БІ СПЕЙС», юридична особа, що діє за законодавством України, зареєстрована за адресою 02152, місто Київ, Дніпровський район, бульвар Амвросія Бучми, будинок 5, офіс 502, що має ідентифікаційний код 45212565 або Товариство з обмеженою відповідальністю «КОВОРКІНГ ЕСТЕЙТ», юридична особа, що діє за законодавством України, зареєстрована за адресою Україна, 04053, місто Київ, пров. Киянівський, будинок 3-7, офіс 110, що має ідентифікаційний код 45270836 або Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛДІНГС ЕМПАЄР», юридична особа, що діє за законодавством України, зареєстрована за адресою Україна, 04070, м. Київ,

вул. Борисоглібська, 15 літ. Б, що має ідентифікаційний код 41878392

3.1. Contractor – Limited Liability Company «BEE SPACE», a legal entity operating under the laws of Ukraine, registered at 04070, Kyiv, 5 Amvrosiya Buchmy boulevard, office 502 with the registration number 45212565 or Limited Liability Company

«COWORKING ESTATE», a legal entity operating under the laws of Ukraine, registered at 04070, Kyiv, 3-7 Kiyanivskyi lane, office 110 with the registration number 45270836 or Limited Liability Company

«BUILDINGS EMPIRE», a legal entity operating under the laws of Ukraine, registered at 04070, Kyiv, 15b Borysoglibska street with the registration number 41878392

3.2. Додаткові послуги – послуги, що безпосередньо пов'язані з наданням Послуг коворкінгу, в тому числі, але не обмежуючись: право споживати каву, чай, воду, інші напої, харчові продукти,

використовувати канцелярські вироби тощо, що знаходяться в місцях загального користування.

3.2. Ancillary services – services directly related to the provision of coworking services, including but not limited to: the right to consume coffee, tea, water, other drinks, foods, use stationery, etc., located in places of general use.

3.3. Договір – договір про надання послуг коворкінгу, укладений між Замовником та Виконавцем.

3.3. Agreement – the agreement on the provision of coworking services concluded between the Customer and the Contractor.

3.4. Замовник – особа, яка уклала з Виконавцем Договір.

3.4. Customer – the person who has concluded the Agreement with the Contractor.

3.5. Картка – пластикова картка, яка надає можливість доступу до Коворкінгу.

3.5. Card – a plastic card that provides access to coworking

3.6. Коворкінг (Територія Коворкінгу) – це приміщення Виконавця, яке є місцем надання

Послуг коворкінгу відповідно до обраного Пакету послуг.

3.6. Coworking (Coworking Territory) – the premises of the Contractor which are the place for providing

coworking services in accordance with the selected Service package

3.7. Користувач – фізична особа, в тому числі фізична особа – підприємець, що має право користуватись

Послугами коворкінгу відповідно до Договору або іншої домовленості між Сторонами.

3.7. User – a natural person, including an individual entrepreneur who is entitled to use the Coworking

Services in accordance with the Agreement or other agreement between the Parties.

3.8. Пакет послуг – це вид Послуги коворкінгу,

передбачений цими Умовами, що був обраний Замовником.

3.8. Service Package – is the kind of Coworking service

provided for by these Conditions that were selected by the Customer

3.9. Послуга коворкінгу – це послуга, що полягає в наданні Виконавцем Замовнику або призначеному ним Користувачу права перебування на території Коворкінгу протягом визначеного строку за плату, а також права отримувати Додаткові послуги, як передбачено цими Умовами, у приміщенні Виконавця, та його засобами, предметами, меблями тощо, на частині території Коворкінгу, визначеній Виконавцем відповідно до обраного

Замовником Пакету послуг.

3.9. Coworking service – is a service residing in granting by the Contractor to the Customer or the User assigned by him the right to stay on the territory of coworking for a certain period for a fee, as well as the right to receive Ancillary Services as provided for in these Conditions, at the Contractor's premises, and by its means, objects, furniture, etc., on the part of the coworking territory determined by the Contractor in accordance with the package of services selected by

the Customer.


3.10. Сторони договору або Сторона договору – Замовник та Виконавець або один з них відповідно.

3.10. Parties of agreement or Party of agreement – the Customer and the Contractor or respectively one of them

3.11. Умови – ці загальні умови надання Послуг коворкінгу.

3.11. Conditions – these general conditions for the provision of coworking services.

3.12. «Вчасно (Vchasno.ua)» або M.E.Doc. – це системи електронного документообігу, в якій електронні документи стають електронними оригіналами документів, завдяки використанню

електронного підпису.

3.12. "Vchasno (Vchasno.ua)" or M.E.Doc. – a systems of electronic document circulation, in which electronic documents become electronic originals of documents, due to the use of an electronic signature.

3.13. Електронні документи (далі – Е-документи) – належно оформлені документи, інформація в яких зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, які

передбачені чинним законодавством.

3.13. Electronic documents (hereinafter referred to as E- documents) – properly executed documents, in which information is recorded in the form of electronic data, including the mandatory details of the document,

which are provided for by the current legislation.

3.14. Кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу

кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

3.14. Qualified electronic signature (hereinafter referred to as QES) – an advanced electronic signature that is created using a qualified electronic signature tool and is based on a qualified public key certificate.

3.15. Відкритий ключ – параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як електронні дані для перевірки електронного підпису чи печатки, а також у цілях, визначених стандартами для

кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

3.15. Public key – a parameter of an asymmetric cryptographic transformation algorithm used as electronic data to verify an electronic signature or seal, as well as for the purposes defined by the standards for qualified public key certificates.

3.16. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа – сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом і відповідає

вимогам Закону України «Про електронні довірчі послуги».

3.16. Qualified public key certificate – a public key certificate that is issued by a qualified provider of electronic trust services, a certification center or a central certification body and meets the requirements of the Law of Ukraine "On Electronic Trust Services".

4. Предмет Договору

4. Subject matter of the agreement

4.1. За Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику та визначеним ним Користувачам Послуги коворкінгу, на умовах та в порядку, передбаченому Договором та цими Умовами, а Замовник зобов'язується своєчасно оплатити ці

послуги.

4.1. Under the Agreement, the Contractor undertakes to provide the Customer and Users defined by him, the Coworking Service on conditions and in the manner provided for by the Agreement and these Conditions, and the Customer undertakes to pay for these services

on time.

5. Укладення, зміна та розірвання Договору

5. Conclusion, amendment and termination of the Agreement

5.1. Договір укладається в письмовій формі шляхом його підписання Сторонами або їх уповноваженими представниками.

5.1. The Agreement is concluded in writing through its signing by the Parties or their authorized representatives.

5.2. До укладення Договору Замовник – фізична особа зобов'язана надати Виконавцю копію свого паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру і вказати в Договорі адресу свого фактичного проживання, електронну поштову адресу та номер телефону, які слугуватимуть засобами зв’язку з Замовником. До укладення Договору Замовник – юридична особа зобов'язана надати Виконавцю засвідчену копію Протоколу загальних зборів про призначення керівника (підписанта) за Договором та/або документ, що підтверджує повноваження підписанта зі сторони Замовника.

5.2. Before the conclusion of the Agreement, the Customer

– natural person is obliged to provide the Contractor with a copy of its passport, a certificate of assignment of the identification number and indicate in the Agreement the address of its actual residence, electronic mail address and phone number that will serve as a means of communication with the Customer. Before the conclusion of the Agreement, the Customer – a legal entity is obliged to provide the Contractor with a certified copy of the Minutes of the General Meeting on the appointment of a head (signatory) under the Agreement and / or a document

confirming the powers of the signatory on the part of the Customer

5.3. Ці Умови є невід'ємною частиною Договору. Сторони в Договорі можуть відступити від цих Умов та врегулювати свої правовідносини іншим чином. Умови Договору мають перевагу над цими

Умовами.

5.3. These conditions are an integral part of the Agreement. The parties of the Agreement may derogate from these Conditions and settle their legal relationship in another way. The terms of the

Agreement shall prevail over these Conditions

5.4. Виконавець може змінити ці Умови або затвердити їх в новій редакції в односторонньому порядку без погодження з Замовником. Відповідні зміни та нова редакція Умов набирають чинності для Замовника відразу після повідомлення Замовника про такі зміни чи про нову редакцію. Замовник вважається належно повідомленим про всі зміни та редакції Умов, якщо Замовник розмістив їх для загального ознайомлення у Коворкінгу чи на власній сторінці в мережі Інтернет за посиланням https://coworking.ua. У такому разі внесення змін до Договору чи письмове підтвердження ознайомлення Замовника з Умовами не

вимагається.

5.4. The Contractor may amend these conditions or approve them in a new version unilaterally without agreement with the Customer. The relevant changes and the new edition of the Conditions shall come into force for the Customer immediately after the Customer's notification of such changes or a new version. The Customer is deemed to be duly notified of any changes and revisions to the Conditions, if the Customer has posted them for public familiarization in coworking or on its own website on the Internet at https://coworking.ua. In this case, amendments to the Agreement or written confirmation of the Client's familiarization with the Conditions are not required

5.5. Договір може бути розірвано лише за згодою Сторін або за рішенням Виконавця. Відмова від надання

5.5. The Agreement can be terminated only by agreement of the parties or by the decision of the Contractor.


Послуг коворкінгу, припинення надання Послуг коворкінгу тощо не є зміною або розірванням Договору.

Refusal to provide coworking services, cessation of coworking services, etc. is not a change or termination of the Agreement.

6. Порядок надання Послуг коворкінгу

6. Procedures for the provision of coworking services

6.1. Замовлення Послуг коворкінгу відбувається шляхом повідомлення Замовником Виконавця про бажання скористатись Послугою коворкінгу та оплати обраного Пакету послуг в повному обсязі, якщо інше не випливатиме з Договору. Повідомлення Замовником Виконавця про бажання скористатись Послугою коворкінгу може відбуватись письмово, в тому числі шляхом укладення Договору, усно, електронною поштою

або іншими засобами зв'язку.

6.1. The order of coworking services is carried out by notifying the Contractor by the Customer about the desire to use the coworking service and payment for the selected package of services in full, unless otherwise provided by the Agreement. Notification by the Customer of the Contractor about the desire to use the coworking service may be in writing, including by concluding an agreement, orally, by e-mail or by other means of communication

6.2. Замовлення може також відбуватись конклюдентними діями: якщо Замовник, який раніше замовляв певний Пакет послуг, сплатив Виконавцю суму, що дорівнює або перевищує вартість такого ж Пакету послуг на наступний строк, вважається, що Замовник зробив замовлення вказаного Пакету послуг на наступний

строк, який він таким чином оплатив.

6.2. An order can also take place in implicative actions: if the Customer previously ordered a certain service package, paid the Contractor an amount equal to or greater than the cost of the same service package for the next term, it is considered that the Customer ordered the specified service package for the next term.

6.3. У випадку, якщо вільних місць у Коворкінгу недостатньо для надання Замовнику Послуг коворкінгу в межах обраного Замовником Пакету послуг, або якщо Виконавець не може надати Послуги коворкінгу з інших незалежних від нього причин, Виконавець одразу ж після встановлення цього факту повідомляє про це Замовника. В такому випадку Замовник може змінити

замовлення або відмовитись від нього.

6.3. In the event that there are insufficient number of vacant places in Coworking to provide the Customer with Coworking Services within the scope of the service package selected by the Customer, or if the Contractor cannot provide coworking services for other reasons beyond its control, the Contractor immediately notifies the Customer of this fact. In this case, the Customer can change the order or cancel it.

6.4. Якщо Замовник вже сплатив за надання Послуг коворкінгу, Замовник сплачує різницю між сплаченою сумою та сумою, що підлягає сплаті за зміненим замовленням, якщо нова обрана Замовником Послуга коворкінгу дорожча за ту Послугу коворкінгу, яку Виконавець не може

надати Замовнику.

6.4. If the Customer has already paid for the provision of coworking services, the Customer pays the difference between the amount paid and the amount payable under the changed order if the new coworking service selected by the Customer is more expensive than the coworking service that the Contractor cannot provide

to the Customer.

6.5. Замовлення вважається зробленим, а Замовник має право отримати Послуги коворкінгу за умови попередньої сплати повної вартості за відповідний Пакет послуг, якщо Виконавець не прийме інше

рішення.

6.5. The Order is deemed to be made, and the Customer is entitled to receive Coworking Services provided that the full value of the corresponding Service Package is paid, unless the Contractor makes a different decision.

6.6. Якщо це передбачено умовами Пакету послуг, або якщо Замовник замовив Пакет послуг для двох і більше фізичних осіб, Замовник може призначити Користувачів. В такому випадку Замовник має повідомити Виконавця про таких Користувачів та надати Виконавцю ті відомості про них, які дозволять їх ідентифікувати. Якщо Замовник бажає змінити чи додати нових Користувачів, він має

попередньо повідомити про це Виконавця.

6.6. If the following is stipulated by the conditions of the service package, or if the Customer has ordered a Service Package for two or more individuals, the Customer can appoint Users. In this case, the Customer must inform the Contractor about such Users and provide the Contractor with the information about them that will allow them to be identified. If the Customer wishes to change or add new users, he must

first notify the Contractor.

6.7. Послуги коворкінгу починають надаватись з моменту укладення Договору та повної оплати або з іншого моменту за погодженням Сторін.

6.7. Coworking services start to be provided from the moment of conclusion of the Agreement and full payment or from another moment upon agreement of

the Parties.

6.8. Замовник може замовити один або декілька з наступних Пакетів послуг:

6.8. The customer can order one or more of the following service packages:

6.8.1. Пакет послуг №1 – "Bee Garden – Open Space" – це Послуга коворкінгу, за якою один Користувач отримує право протягом одного календарного місяця перебувати на території зони Open Space Коворкінгу, та

користуватись одним окремо виділеним цьому Користувачу робочим місцем.

6.8.1. Service package No. 1 " Bee Garden – Open Space " – is the Coworking Service, under which one User is entitled to be within one calendar month in the territory of the Open Space Coworking Zone, and to use one Workplace separately allocated to this User.

6.8.2. Пакет послуг №2 – "Meeting Room #1" – це Послуга коворкінгу, за якою від 1 до 5 Користувачів отримують право протягом

однієї години перебувати на території переговорної кімнати №1.

6.8.2. Service package No. 2 – " Meeting Room #1" – is the Coworking Service, according to which from 1 to 5 Users are entitled to stay in the Meeting Room #1.

6.8.3. Пакет послуг №3 – "Meeting Room #2" – це Послуга коворкінгу, за якою від 1 до 10 Користувачів отримують право протягом

однієї години перебувати на території переговорної кімнати №2.

6.8.3. Service package No. 3 – " Meeting Room #2" – is the Coworking Service, according to which from 1 to 10 Users are entitled to stay in the Meeting Room #2.

6.8.4. Пакет послуг №4 – "Meeting Room #3 " – це Послуга коворкінгу, за якою 1 до 8 Користувачів отримують право протягом

однієї години перебувати на території переговорної кімнати №3.

6.8.4. Service package No. 4 – " Meeting Room #3" – is the Coworking Service, according to which from 1 to 8 Users are entitled to stay in the Meeting Room #3.


6.8.5. Пакет послуг №5 – "Meeting Room #4 " – це Послуга коворкінгу, за якою 1 до 14 Користувачів отримують право протягом однієї години перебувати на території

переговорної кімнати №3.

6.8.5. Service package No. 5 – " Meeting Room #4" – is the Coworking Service, according to which from 1 to 14 Users are entitled to stay in the Meeting Room #3

6.8.6. Пакет послуг №6 – "Bee Hive – Lounge Zone" – це Послуга коворкінгу, за якою один Користувач отримує право протягом одного календарного місяця перебувати на території зони Lounge Zone Коворкінгу. При цьому за

Користувачем не закріплюється робоче місце.

6.8.6. Service package No. 6 – "Bee Hive – Lounge Zone" – Coworking service, according to which one User for one calendar month is entitled to be in the territory of Coworking Lounge Zone. However, workplaces are not allocated to the

users.

6.8.7. Пакет послуг №7 – "Bee 50 – Lounge Zone" – це Послуга коворкінгу, за якою один Користувач отримує право протягом двох тижнів одного календарного місяця перебувати на території зони Lounge Zone

Коворкінгу. При цьому за Користувачем не закріплюється робоче місце

6.8.7. Service package No. 7 – "Bee 50 – Lounge Zone" – Coworking service, according to which one User for two weeks during one calendar month is entitled to be in the territory of Coworking Lounge Zone. However, workplaces are not allocated to the users.

6.8.8. Пакет послуг №8 – "HoneyComb – Private Office" – це Послуга коворкінгу, за якою один Користувач отримує право протягом одного календарного місяця користуватись одним

окремо виділеним кожному Користувачу робочим місцем у зоні Offices.

6.8.8. Service package No. 8 – "HoneyComb – Private Office" – Coworking Service, whereby one User is entitled to use one separate workplace in the Offices area.

6.8.9. Пакет послуг №9 – «Bee 50 – Open Space»- це Послуга коворкінгу, за якою один Користувач отримує право протягом двох тижнів одного місяця перебувати на території зони Open Space Коворкінгу. При цьому за

Користувачем не закріплюється робоче місце.

6.8.9. Service package №9 – "Bee 50 – Open Space"

– Coworking Service, under which one User receives the right to stay in the Open Space Coworking zone for two weeks of one month. At the same time the workplace is not assigned to

the User.

6.9. У разі, якщо за цими Умовами строк Пакету послуг дорівнює одному календарному місяцю, а Пакет послуг за Договором починає надаватись в середині місяця, то Виконавець визначає вартість Пакету послуг пропорційно кількості днів в такому неповному календарному місяці, а строк Пакету послуг в неповному календарному місяці дорівнюватиме кількості днів, протягом яких Пакет послуг фактично надається. Якщо розмір вартості за неповний календарний місяць Пакету послуг зазначений у Договорі, до такого неповного календарного місяця застосовується умови

Договору.

6.9. In the event that according to the Conditions term of the service package is equal to one calendar month and the Service Package under the Agreement starts to be provided in the middle of the month, the Contractor determines the price of service package in proportion to the number of days in such incomplete calendar month, and the service package period in an incomplete calendar month is equal to the number of days during which the Service Package is actually provided. If the price for an incomplete calendar month of a service package is specified in the Agreement, the terms of the Agreement shall apply to

such incomplete calendar month.

6.10. Сторони округляють значення розміру плати за надання послуг Коворкінгу за неповний календарний місяць до найближчого цілого числа за наступним правилом: якщо після коми значення вартості плати за надання послуг Коворкінгу за неповний календарний місяць більше або дорівнює «n,50» (де «n» – це будь-яке останнє ціле число до коми) то вартість плати за надання послуг Коворкінгу за неповний календарний місяць після коми округляється до наступного цілого числа в бік збільшення, а якщо після коми значення вартості плати за надання послуг Коворкінгу за неповний календарний місяць менше

«n,50» (де «n» – це будь-яке останнє ціле число до коми) то вартість плати за надання послуг Коворкінгу за неповний календарний місяць після коми округляється до попереднього цілого числа в

бік зменшення.

6.10. The parties round off the value of the rent for an incomplete calendar month to the nearest whole number according to the following rule: if after the comma the value of the rent for an incomplete calendar month is greater than or equal to "n, 50" (where "n" is any last whole number before the coma

) then the rent for an incomplete calendar month after the comma is rounded up to the next whole number upwards, and if after the comma the value of the rent for an incomplete calendar month is less than "n, 50" (where "n" is any last whole number before the coma) then the rent for an incomplete calendar month after the comma is rounded to the previous whole number in the direction of decreasing.

6.11. Незалежно від обраного Пакету послуг, Користувачі мають право: користуватись місцями спільного користування, до яких, в тому числі, належать вбиральні, коридори, холи тощо, та не належать зони Коворкінгу, що охоплюються хоча б одним із згаданих вище Пакетів послуг; споживати напої та продукти харчування, що надані на

Території Коворкінгу.

6.11. Regardless of the chosen service package, Users have the right: to use public places, including, among others, cloakrooms, corridors, halls, etc., and do not include coworking zones covered by at least one of the above service packages; consume beverages and food provided in the Coworking Territory.

6.12. Виконавець на свій вибір в межах будь-якого із зазначених вище Пакетів послуг може надавати

Користувачам Додаткові послуги.

6.12. The Contractor on its choice within any of the above service packages may provide Users with Ancillary

Services.

6.13. Виконавець забезпечує регулярне прибирання на території Коворкінгу, постійну наявність доступу до мережі інтернет за допомогою бездротового зв’язку Wi-Fi, постійну наявність електроенергії, справність системи кондиціонування, підтримання температурного режиму, наявного обладнання та

протягом розумного часу усуває можливі недоліки,

6.13. The contractor provides regular cleaning in the territory of coworking, the constant availability of access to the Internet with the help of wireless Wi-Fi, the constant availability of electricity, the air conditioning system, the maintenance of the temperature regime, the available equipment and

within a reasonable time eliminates possible


що можуть виникати в обладнанні Виконавця, що знаходиться на території Коворкінгу.

shortcomings that may arise with equipment of the Contractor on the territory of coworking.

6.14. На території Коворкінгу може здійснюватися відеоспостереження.

6.14. Video surveillance can be carried out on the territory of Coworking.

6.15. Виконавець в будь-який момент може замінити виділене Користувачу робоче місце на інше робоче місце в межах обраного Пакет послуг.

6.15. The Contractor at any time can replace the workplace allocated to the User for another workplace within the selected Service Package.

6.16. Жодне обладнання та майно, яке може бути використано Користувачем у відповідності до обраного Пакету послуг не передається йому у володіння, в тому числі за актом приймання- передачі, та не може бути переміщене Користувачем за межі зони надання Пакету послуг. Після припинення надання Послуг коворкінгу

обладнання та інше майно, передане при наданні Послуг коворкінгу, має бути повернуто Виконавцю.

6.16. No equipment and property that can be used by the user in accordance with the selected service package is transferred to him in possession, including under the act of transfer and cannot be moved by the user outside the service package zone. After the termination of the provision of Coworking services, equipment and other property transferred in the

provision of Coworking Services shall be returned to the Contractor.

6.17. Замовник не має право передавати третій особі свої права, які надані йому Договором та Умовами.

6.17. The Customer shall not have the right to transfer to a third party its rights given to him by the Agreement and the Conditions.

6.18. Замовник зобов'язаний дотримуватись та забезпечити дотримання Користувачами правил

поведінки на території Коворкінгу.

6.18. The customer is obliged to comply with and ensure that users comply with the rules of conduct in the

territory of coworking.

6.19. З метою забезпечення доступу до Коворкінгу Виконавець може забезпечити Замовника та Користувачів Картками.

6.19. In order to provide access to coworking, the Contractor can provide the Customer and users with cards.

6.20. Замовник та Користувачі не мають права передавати Картку третім особам без письмової згоди Виконавця. З метою унеможливлення використання картки третіми особами, Виконавець має право ідентифікувати Користувача за допомогою документа, що підтверджує особу Користувача для порівняння з відомостями в Договорі, фотографувати Користувача та наносити

на картку фотозображення Користувача.

6.20. The Customer and Users do not have the right to transfer the Card to third parties without the written consent of the Contractor. In order to prevent the use of the card by third parties, the Contractor has the right to identify the user using a document confirming the identity of the user for comparison with the data in the Agreement, photographing the user and placing the user's photo on the Card.

6.21. З метою отримання Послуги коворкінгу та доступу до території Коворкінгу Виконавець зобов’язаний передати у власність, а Замовник зобов’язаний придбати Картки, кількість яких дорівнює кількості

Користувачів.

6.21. In order to obtain the Coworking Service and access to the territory of coworking, the Contractor is obliged to transfer to the ownership, and the Customer is obliged to purchase Cards, the number of which is

equal to the number of Users.

6.22. Виконавець має право регулярно на свій розсуд проводити перевірки на предмет дотримання Замовником та Користувачами умов Договору.

6.22. The Contractor has the right to conduct regular checks at its own discretion for the observance of the terms of the Agreement by the Customer and the Users

6.23. У випадку виходу з ладу устаткування, що знаходиться на території Коворкінгу, Замовник самостійно або через Користувача повідомляє про це Виконавця. Виконавець повинен усунути такі недоліки протягом розумного строку з моменту

повідомлення.

6.23. In the event of failure of equipment located in the territory of coworking, the Customer by himself, or with the help of the user, notifies the Contractor thereof. The Contractor shall remedy such deficiencies within a reasonable time from the date of notification.

6.24. Користувач не має право виносити за межі території Коворкінгу обладнання, устаткування та інше майно, яке знаходиться на території

Коворкінгу та не належить цьому Користувачу.

6.24. The user has no right to take outside the territory of coworking equipment, machinery and other property that is located in the territory of coworking and does

not belong to this user.

6.25. Виконавець має право здійснювати фото- та відеозйомку Користувачів на території Коворкінгу.

6.25. The Contractor has the right to take photos and videos of Users on the territory of the coworking.

6.26. Фото- чи відеоматеріали із зображенням Користувача Виконавець має право використовувати в своїй рекламі та оприлюднювати на своїх інформаційних ресурсах, зокрема, на своїх веб-сайтах та сторінках в соціальних мережах.

6.27. Замовник та Користувачі, приймаючи ці Умови, надають згоду на обробку своїх персональних даних, а саме: адреси реєстрації місця проживання та місця фактичного проживання, реєстраційних даних (ідентифікаційного коду, номеру державної реєстрації), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреси, телефону, e- mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису, даних, що стали відомі і дають змогу ідентифікувати Замовника чи Користувача та інших даних, які мають бути відомі Виконавцю з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, вивчення споживчого попиту та статистики у маркетингових, інформаційних, рекламних чи комерційних цілях. Виконавець зобов’язується не розповсюджувати

персональні дані Замовника та Користувачів і не передавати їх у користування третім особам.

6.26. The Contractor has the right to use photos or videos with the User in advertising and publish them on information resources, in particular, on its websites and pages in social networks.


6.27. By accepting these Terms and Conditions, the Customer and Users consent to the processing of their personal data, e.g.: address of registration of place of residence and actual place of residence, registration data (identification code, state registration number), bank details, electronic identification data (IP addresses, phone, e-mail), first name, last name, personal signature, data that have become known and allow identification of the Customer or User and other data that must be known to the Contractor in order to ensure the implementation of tax relations, economic relations, study consumer demand and statistics for marketing, informational, advertising or commercial purposes. The Contractor undertakes not to distribute the Customer's or Users personal data and not to transfer them for use of third parties.

7. Автоматичне продовження та припинення Послуг коворкінгу

7. Automatic extension and termination of Coworking services


7.1. Після завершення строку замовленого Пакету послуг, що обліковується помісячно, Пакет послуг автоматично продовжується на наступний місяць. В такому випадку Замовник за погодженням з Виконавцем зобов'язаний сплатити за наступний строк користування Пакетом послуг. Пакет послуг, строк якого обліковується погодинно, не може бути

продовжений автоматично.

7.1. After the end of the term of the ordered monthly Service package, the Service Package is automatically extended for the next month. In this case, the Customer, upon agreement with the Contractor, must pay for the next period of using the service package. A Service package, with hourly period cannot be extended automatically.

7.2. У випадку, якщо Замовник бажає відмовитись від автоматичного продовження Пакету послуг, він має повідомити про це Виконавця за 30 календарних днів до дати закінчення строку замовленого Пакету

послуг.

7.2. In case the Customer wishes to cancel automatic extension of the Service package, he must inform the Contractor about it 30 calendar days before the expiration date of the ordered Service package.

7.3. Виконавець може в односторонньому порядку відмовитись від продовження Пакету послуг, про що він повідомляє Замовника в будь-який час, в тому числі після отримання від Замовника оплати Пакету послуг. У разі відмови Виконавця від продовження Пакету послуг на наступний строк, Виконавець може протягом семи днів з моменту отримання грошових коштів від Замовника, повернути сплачену вартість Пакету послуг на

наступний строк.

7.3. The Contractor can unilaterally refuse to continue the Service package. About this decision the Contractor informs the Customer at any time, including after receiving the payment of the Service package from the Customer. In the event of the Contractor's refusal to continue the Service package for the next term, the Contractor may, within seven days from the receipt of funds from the Customer, return the paid value of the Service package for the next term.

7.4. У випадку припинення Пакету послуг, який не буде продовжений на наступний строк за погодженням з Виконавцем, Замовник зобов'язаний звільнити та забезпечити звільнення території Коворкінгу всіма призначеними ним Користувачами. У разі якщо Замовник не звільнив Коворкінг на момент закінчення строку Пакету послуг та не забезпечив звільнення території Коворкінгу всіма призначеними ним Користувачами, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф в розмірі 200% від вартості Пакету послуг, яким він

фактично користувався без погодження з Виконавцем.

7.4. In case of termination of the Service package, which will not be extended for the next term upon agreement with the Contractor, the Customer is obliged to vacate and ensure the vacation of the territory of coworking by all Users appointed by him. In the event that the Customer has not vacated Coworking at the time of the end of the term of the Service package and did not ensure the vacation of the territory of coworking by all Users appointed by him, the Customer is obliged to pay to the Contractor a fine of 200% of the cost of the Service package that he actually used without agreement with the Contractor.

8. Оплата за послуги

8. Payment for services

8.1. За надання Послуг коворкінгу Замовник сплачує Виконавцю кошти за відповідний Пакет послуг.

8.1. For the provision of coworking services, the Customer pays to the Contractor the cost for the provided

services of coworking for the corresponding service package.

8.2. Вартість послуг визначається у договорі.

8.2. The cost of Coworking services are agreed in the

Agreement.

8.3. З метою забезпечення виконання своїх зобов'язань в частині сплати передбачених платежів та/або відшкодування збитків та ушкоджень, Замовник перераховує на банківський рахунок Виконавця грошові кошти в розмірі та до терміну, що зазначені

в Договорі (далі – «Гарантійна сума»).

8.3. For the purpose of ensuring implementation of obligations regarding payments and/or compensation of losses and damages, the Customer transfers into the bank account of the Contractor monetary funds in the amount and within the terms specified in the

Agreement (hereinafter – the "Guarantee amount").

8.4. Виконавець має право зарахувати повністю або частково Гарантійну суму в рахунок погашення суми заборгованостей Замовника перед Виконавцем по будь-яким грошовим зобов’язанням в результаті порушення Замовником умов Договору та/або цих Умов. За домовленістю Сторін Гарантійна сума може бути зарахована в рахунок

оплати послуг коворкінгу.

8.4. The Contractor is entitled to count the Guarantee amount towards the repayment of the outstanding amount of the Customer regarding any violation of conditions of Contract and/or Rules. The Guarantee amount can offset the coworking services payments in case its agreed by Parties.

8.5. У випадку, якщо частина Гарантійної суми спрямована в рахунок забезпечення виконання зобов'язань Замовника, що призвело до зменшення Гарантійної суми, Замовник зобов'язаний поповнювати Гарантійну суму до досягнення нею розміру, визначеного в Договорі у строк 5 (п’яти) банківських днів, з моменту відправлення

відповідного письмового повідомлення Виконавця.

8.5. If the Guarantee amount is directed into the account of ensuring implementation of obligations of the Customer partly, the Customer is obliged to restore the Guarantee amount till it reaches the size determined in Agreement, within the term of 5 (five) banking days, from the moment of sending corresponding written notice of the Contractor.

8.6. Вартість Послуг коворкінгу сплачується Замовником Виконавцеві на умовах 100% передплати до початку надання послуг за Договором. Якщо Замовником є резидентом України – розрахунки між Сторонами здійснюються виключно в національній валюті України гривні у порядку передбаченому нормами чинного законодавства. Якщо Замовником є нерезидент – розрахунки між Сторонами здійснюються в іноземній валюті. Рахунок Замовника на оплату Пакет послуг є чинним протягом 3 (трьох)

банківських днів.

8.6. The cost of Coworking services is paid by the Customer to the Contractor on the terms of 100% prepayment before the beginning of the provision of services under the Agreement. If the Customer is a resident of Ukraine – settlements between the Parties are made exclusively in the national currency of Ukraine – hryvnia in the manner prescribed by the applicable law. If the Customer is a non-resident, settlements between the Parties shall be made in foreign currency. The Customer's invoice for payment of the Service Package is valid for 3 (three) banking days.

8.7. Якщо Замовник припинив або не почав користуватися Послугою коворкінгу, сума грошей,

8.7. If the Customer ceases or hadn’t start to use Coworking services the amount paid by the Customer for the Service Package shall not be refunded.


сплачена Замовником за Пакет послуг, не повертається.


8.8. Вартість пакетів послуг для громадян України буде розрахована шляхом множення вартості пакетів послуг на курс гривні до долара США, встановлений НБУ до дати видачі рахунку-фактури.

8.8. The cost of service packages for residents of Ukraine will be calculated by multiplying the cost of Service packages currency exchange rate of the hryvnia against the US dollar set by the NBU prior to the date

issuing invoice.

8.9. Вартість Послуг коворкінгу включає всі Додаткові послуги.

8.9. The cost of Coworking services includes all ancillary services.

8.10. У разі, якщо Замовник сплатив за Пакет послуг після дати, коли Послуга коворкінгу мала почати надаватись, Виконавець має право за власним

рішенням:

8.10. In the event that the Customer has paid for the Service Package after the date when the Coworking Service was to be provided, the Contractor has the right, by

its own decision:

8.10.1. прийняти оплату Пакету послуг за строк Пакету послуг згідно з Договором, при цьому відповідна частина оплати зараховується в оплату строку прострочення оплати, а загальний строк надання Пакету послуг розраховується з дня, коли такі Послуги коворкінгу мали бути оплачені;

8.10.1. To accept the payment for the Service package for the term of the Service package under the Agreement, with the corresponding part of the payment being included in payment for the delay in payment, and the total period for the provision of the Service package is calculated from the day when such Coworking

services are to be paid;

8.10.2. повернути оплату Пакету послуг та відмовити Замовнику в наданні Послуг коворкінгу.

8.10.2. Return the payment for the Service package and refuse to provide the customer with the Coworking services.

8.11. У разі розрахунків за Договором в безготівковій формі, моментом оплати вважається момент

зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в Договорі.

8.11. In the event of settlements under the Agreement in non-cash form, the moment of payment is the moment

of transfer of funds to the Contractor's settlement account specified in the Agreement.

8.12. Виконавець повинен надіслати Клієнтові рахунок- фактуру не пізніше 1 числа календарного місяця надання коворкінг-послуг, і Клієнт повинен сплатити відповідний рахунок-фактуру протягом 3 робочих днів після отримання такого рахунку електронною поштою. Оригінали рахунку будуть

надані уповноваженому представнику Замовника.

8.12. The Contractor should issue fiscal invoice to the Customer not later than 1th of the calendar month of providing coworking services and the Customer should pay corresponding invoice in within 3 working days after receiving such invoice by email. The originals of the fiscal invoice will be provided to the authorized

representative of the Customer.

8.13. Щомісячно за результатами наданих послуг Виконавець надає Замовнику акт наданих послуг коворкінгу, який Замовник зобов`язується підписати та повернути Виконавцю протягом 3 (трьох) робочих днів. У разі неотримання Виконавцем підписаного Акту у вказаний строк він вважається підписаним обома Сторонами.

8.13. On a monthly basis, based on the results of the provided services, the Contractor shall provide the Customer with an act of coworking services provided, which the Customer undertakes to sign and return to the Contractor within 3 (three) working days. If the Contractor does not receive the signed Act within the specified period, it shall be deemed signed by both

Parties.

8.14. Зобов’язання зі сплати банківських витрат, в тому числі комісій банків-кореспондентів за переказ грошових коштів на рахунок Виконавця, несе

Замовник.

8.14. The Customer shall be responsible for any bank charges, including any commission of correspondent banks arising in connection with transfers of funds to

the Contractor’s account.

9. Електронний документообіг

9. Electronic document flow

9.1. Обмін документами між Сторонами може здійснюватися за допомогою систем електронного документообігу «Вчасно (Vchasno.ua)» або M.E.Doc. з урахуванням положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронні довірчі послуги» та діючого законодавства в

Україні.

9.1. The exchange of documents between the Parties can be carried out using the "Vchasno" electronic document management system, considering the provisions of the Law of Ukraine "On Electronic Documents and Electronic Document Management", the Law of Ukraine "On Electronic Trust Services" and current legislation in Ukraine.

9.2. На виконання цих Умов можуть застосовуватися наступні види електронних документів:

9.2. The following types of electronic documents can be used to fulfill these Terms:

9.2.1. договір про надання послуг коворкінгу;

9.2.1. the contract on the provision of corking services;

9.2.2. рахунок-фактура для оплати;

9.2.2. invoice for payment;

9.2.3. акт наданих послуг коворкінгу;

9.2.3. an act of provided co-working services;

9.2.4. акт звірки.

9.2.4. act of reconciliation.

9.3. E-документи (в тому числі акти наданих послуг коворкінгу, акти звірки) вважаються підписаними і

набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП.

9.3. E-documents (including acts of provided co-working services, acts of reconciliation) are considered signed

and take effect from the moment of signing using the QES.

9.4. E-документи (рахунок-фактура для оплати, акт наданих послуг коворкінгу) вважаються прийнятими і набирають чинності у випадку, якщо Абонент протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання не відхилив та не надіслав мотивованої відмови таких E-документів. Мотивована відмова надсилається через механізм відхилення E-

документа з обов’язковим наданням коментарів про обґрунтовані причини такого відхилення.

9.4. E-documents (invoice for payment, certificate of provided co-working services) are considered accepted and enter into force if the Subscriber does not reject or send a reasoned rejection of such E- documents within 3 (three) working days from the date of receipt. Reasoned refusal is sent through the E-document rejection mechanism with mandatory comments on the justified reasons for such rejection.

9.5. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа

не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за

9.5. In the event that one of the Parties declares the loss of a specific E-document that has previously entered into force, re-signing of such E-document shall not be

carried out. At the same time, the Party that keeps its own copy of the E-document undertakes, at the


зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

request of the Party that lost this E-document, to provide it through available electronic communication channels or on an electronic information medium.

9.6. Сторони самостійно забезпечують збереження свого програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними

документами, відкритих ключів КЕП та Е- документів.

9.6. The parties independently ensure the preservation of their software, which is used for the exchange of electronic documents, QES public keys and E- documents.

9.7. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно

здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні.

9.7. Each Party is obliged to monitor the receipt of e- documents on a daily basis and to accept, check, sign

using the QES and return them to the other Party in a timely manner.

9.8. Підготовка Е-документів здійснюється в строки, встановлені умовами цього Договору та чинного законодавства України. Сторона зобов’язана належним чином скласти E-документ, підписати його з використанням КЕП та направити іншій стороні. E-документи підписуються з використанням КЕП. Перевірка факту підписання конкретного E-документа здійснюється з використанням Відкритого ключа і Кваліфікованого

сертифікату відкритого ключа.

9.8. The preparation of e-documents is carried out within the terms established by the terms of this Agreement and the current legislation of Ukraine. The party is obliged to properly draw up the E-document, sign it using the QES and send it to the other party. E- documents are signed using QES. Verification of the fact of signing a specific E-document is carried out using the Open Key and the Qualified Open Key Certificate.

9.9. З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов'язані:

9.9. In order to ensure security of information processing and confidentiality, the Parties are obliged to:

не допускати появи в комп'ютерному середовищі, де функціонує система для обміну Е-

документами, комп'ютерних вірусів і програм, спрямованих на її руйнування;

to prevent the appearance of computer viruses and programs aimed at its destruction in the computer

environment where the system for exchanging E- documents functions;

не нищити та / або не змінювати архіви КЕП,

електронних E-документів;

do not destroy and/or change the archives of

QES, electronic E-documents;

не використовувати для підписання E- документів скомпрометовані ключі.

do not use compromised keys to sign E- documents.

Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені та підписані з використанням КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носії. Підтвердження передачі Е- документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає

додаткового доказування.

The Parties agreed that E-documents sent and signed using the QES have full legal force, create rights and obligations for the Parties, can be presented to the court as proper evidence and are recognized as equivalent to documents drawn up on paper. Confirmation of the transfer of e-documents (sending, receipt, etc.) is considered a legitimate confirmation of the actual receipt and transfer of such documents by authorized persons of the Parties and does not require additional proof.

10. Правила поведінки на території Коворкінгу

10. Rules of conduct in the Coworking territory

10.1. Обчислювальна та інша техніка (обладнання, меблі тощо), що знаходиться на території Коворкінгу, має

використовуватись відповідно до технічних вимог та обмежень.

10.1. Computers and other equipment (furniture, printers, etc.), which is located on the territory of coworking,

should be used in accordance with technical requirements and limitations.

10.2. Канцелярські товари та інші матеріали, електроенергія, вода, інші матеріальні ресурси, що

надаються як Додаткові послуги, мають використовуватись ощадливо та раціонально.

10.2. Stationery and other materials, electricity, water, other material resources provided as ancillary services, should be used sparingly and rationally.

10.3. Забороняється встановлення на обладнання Виконавця програмного забезпечення без його

попередньої письмової згоди.

10.3. It is prohibited to install software on the Contractor’s equipment without the written consent.

10.4. Забороняється використовувати надане обладнання для розробки комп’ютерних програм, що мають ознаки вірусних та інших програм що

можуть завдати шкоди.

10.4. It is prohibited to use the provided equipment for the development of computer programs that have signs of virus programs and other programs that can be

harmful.

10.5. Забороняється зберігати або розповсюджувати у будь-якій формі матеріали, що суперечать засадам суспільної моралі та заборонені нормами чинного законодавства із використанням обладнання

Виконавця.

10.5. It is prohibited to store or distribute in any form materials that are contrary to the principles of public morality and prohibited by the norms of the current legislation using the Contractor's equipment.

10.6. Забороняється займатися на території Коворкінгу виробництвом будь-чого, торгівлею товарами; наданням послуг; агітацією; розповсюдженням

рекламної або іншої інформаційної продукції.

10.6. It is prohibited to engage in the production of anything in the territory of coworking, trade in goods; provision of services; agitation; dissemination of advertising or

other information products.

10.7. Адреса Коворкінгу не може бути зареєстрована в органах державної влади в якості адреси місцезнаходження або використовуватись іншим

чином, якщо інше не буде передбачено Договором.

10.7. The Coworking address cannot be registered with the state authorities as the address of the location or used in any other way, unless otherwise provided by the

Agreement.

10.8. Місце розташування майна та обладнання Виконавця не може бути змінене без згоди Виконавця.

10.8. The location of the Contractor's property and equipment cannot be changed without the consent of the Contractor.

10.9. Заборонено споживати алкогольні та слабоалкогольні напої, палити тютюнові вироби, електронні сигарети, тощо.

10.9. It is prohibited to drink alcoholic and low alcohol drinks, smoke tobacco products, electronic cigarettes, and etc.


10.10. Забороняється перебувати на території Коворкінгу у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

10.10. It is prohibited to be on the territory of coworking in a state of alcoholic or narcotic intoxication.

10.11. Забороняється завдавати шкоди майну третіх осіб.

10.11. It is forbidden to damage the property of third parties.

11. Відповідальність Сторін

11. Liability of the parties

11.1. За порушення, в тому числі неналежне виконання, Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та

Договором.

11.1. For breaches, including improper performance of the Agreement, the Parties are liable under the laws of Ukraine and the Agreement.

11.2. Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини – умислу або необережності, якщо інше не встановлено

договором або законом.

11.2. A person who violates an obligation is liable in the presence of its fault – intent or negligence, unless otherwise provided by the Agreement or law.

11.3. Відповідальність перед Виконавцем за дії Користувачів несе Замовник, який їх призначив.

11.3. Customer is responsible for the Users assigned by him before the Contractor.

11.4. Замовник зобов'язаний в повному обсязі відшкодувати Виконавцю та третім особам збитки за будь-яке пошкодження чи втрату майна, спричинені з вини Замовника або з вини

призначених ним Користувачів

11.4. Customer is obliged to fully compensate the Contractor and third parties for any damage or loss of property caused by the fault of the Customer or through the fault of the Users assigned by him.

11.5. Виконавець не відповідає за порушення Договору, якщо таке порушення не залежить від волі Виконавця, в тому числі за ті, що сталися внаслідок дій або бездіяльності: постачальників комунальних

послуг, інтернет-провайдерів, орендодавця Виконавця тощо.

11.5. The Contractor shall not be liable for the violation of the Agreement if such violation does not depend on the will of the Contractor, including those that occurred as a result of acts or omissions of: utility

providers, Internet providers, the Contractor's lessor and etc.

11.6. Усі спори за Договором вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України. У випадку наявності претензій Виконавця щодо порушення Замовником або Користувачами цілісності майна на території Коворкінгу, Виконавець складає акт про перелік та вартість такого пошкодженого майна та надає його для підпису Замовнику та відповідному Користувачу, а у випадку відмови Замовника або Користувача

підписати такий акт, цей акт підписується третіми особами, що були присутні при його складанні.

11.6. All disputes under the Agreement are resolved in the manner determined by the current legislation of Ukraine. In the event that the Contractor claims that the Customer or Users have violated the integrity of the property in the territory of coworking, the Contractor shall draw up an act on the list and the value of such damaged property and provide it for signature to the Customer and the relevant user, and in case of refusal of the Customer or the user to sign

such an act, this act is signed by the third parties who were present at its drawing up.

11.6.1. У разі отримання Замовником Послуг коворкінгу без сплати вартості послуг за Договором, або протягом строку, що перевищує строк замовленого та оплаченого

Пакету послуг:

11.6.1. In the event that the Customer receives Coworking services without paying for the cost of services under the Agreement or for a period exceeding the period of the ordered and paid

Service package:

11.6.2. Виконавець має право обмежити доступ Замовника та призначених ним Користувачів до Коворкінгу, в односторонньому порядку

припинити надання Послуг коворкінгу;

11.6.2. The Contractor has the right to limit the access of the Customer and the Users assigned by him to Coworking, to unilaterally terminate

the provision of Coworking services;

12. Форс-мажор

12. Force majeure

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором, якщо це невиконання спричинено

настанням форс-мажорних обставин.

12.1. The parties are exempted from liability for partial or complete non-fulfillment of obligations under the Agreement, if this failure is caused by the onset of

force majeure circumstances.

12.2. У випадку настання форс-мажорних обставин, Сторона, обов'язки якої не можуть бути повністю або частково виконані внаслідок форс-мажорних обставин, зобов'язана повідомити про це іншу сторону в порядку, передбаченому Договором та

Умовами протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання таких обставин.

12.2. In the event of force majeure circumstances, a Party whose duties cannot be fully or partially fulfilled due to force majeure circumstances is obliged to notify the other party thereof in the manner provided by the Agreement and the Conditions within 3 (three)

business days from the occurrence of such circumstances.

12.3. Строк виконання зобов’язань відкладається, поки виконання таких зобов'язань є неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин, але не довше часу, протягом якого діють такі форс-

мажорні обставини.

12.3. The deadline for fulfilling obligations is postponed until fulfillment of such obligations is impossible due to force majeure circumstances, but no more than the time during which such force majeure circumstances

act.

12.4. Якщо такі форс-мажорні обставини продовжуватимуться більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна Сторона має право відмовитись від виконання обов'язків за Договором. В такому разі жодна із Сторін не має права на відшкодування збитків, завданих такою

відмовою.

12.4. If such force majeure circumstances proceed for more than 30 (thirty) calendar days, each Party has the right to refuse to fulfill its obligations under the Agreement. In this case, neither Party has the right to recover damages caused by such refusal.

12.5. Відсутність або недостатність коштів, в тому числі у зв'язку з діями чи бездіяльністю третіх осіб –

фінансових установ чи інших контрагентів – не є форс-мажорною обставиною.

12.5. Absence or inadequacy of funds, including in connection with the actions or omissions of third

parties – financial institutions or other counterparties – is not a force majeure circumstance.

13. Відмова від виконання обов'язків за Договором

13. Repudiation of obligations under the Agreement

13.1. Замовник не має права в односторонньому порядку відмовитись від виконання своїх обов'язків за Договором, в тому числі посилаючись на неотримання Послуг коворкінгу, коли Виконавець

13.1. The Customer does not have the right unilaterally to refuse to fulfill its obligations under the Agreement, including referring to the non-receipt of Coworking


забезпечив фактичну можливість отримати такі послуги.

services, when the Contractor provided an actual opportunity to receive such services.

13.2. Виконавець обмежує Користувача в праві знаходитись на території Коворкінгу у разі, якщо Користувач знаходиться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а також якщо його поведінка принижує честь та гідність осіб або дії Користувача направленні на пошкодження майна

та обладнання Виконавця.

13.2. The Contractor will limit the user's right to enter the territory of coworking in case the User is in a state of drug or alcohol intoxication, and also if its behavior degrades the honor and dignity of the persons or the user's actions aimed at damage to the property and equipment of the Contractor.

13.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовити Замовнику в наданні Послуг коворкінгу без пояснення причин. В такому випадку Виконавець зобов'язаний повідомити про це Замовника не пізніше ніж за три календарних дні

до дати запланованого припинення надання Послуг коворкінгу.

13.3. The Contractor has the right to unilaterally refuse to provide the Customer with the Coworking services without explaining the reasons. In this case, the Contractor shall notify the Customer thereof no later than three calendar days prior to the date of the

alleged termination of the provision of Coworking services.

13.4. У випадку відмови Виконавця в наданні Послуг коворкінгу Виконавець зобов’язується повернути Замовнику вартість оплачених та ненаданих Послуг коворкінгу пропорційно кількості оплачених календарних днів, протягом яких послуга не надавалась, без сплати будь-яких санкцій чи

неустойки.

13.4. In the event of the Contractor's refusal to provide Coworking services the Contractor undertakes to return to the Customer the cost of paid and provided Coworking services in proportion to the number of paid calendar days during which the service was not provided, without payment of any sanctions or

penalties.

13.5. У випадку відмови Виконавця в наданні Послуг коворкінгу у зв'язку з порушенням Замовником умов Договору; завданням Замовником або призначеними ним Користувачами збитків Виконавцю або порушенням комерційних інтересів Виконавця грошові кошти, сплачені за Послуги

коворкінгу, не повертаються.

13.5. In the event of the Contractor's refusal to provide Coworking services in connection with: violation of the terms of the Agreement by the Customer; Infliction of losses by the Customer or the Users assigned by him to the Contractor or violation of the Contractor's commercial interests the money paid for the

Coworking services are not returned.

13.6. Виконавець здійснює систему відеоспостереження та контролю доступу на територію Коворкінгу. Виконавець не несе відповідальності за цілісність та безпеку приватних «речей» (комп'ютерного обладнання, одягу, канцтоварів, особистих речей

тощо), які доставляються Замовником у коворкінг.

13.6. The Contractor provides video surveillance and access control system on the territory of the Coworking space. The Contractor is not responsible for integrity and safety of private “goods” (computer equipment, clothes, stationery, personal items, etc.) brought to

the coworking space by the Customer.

14. Повідомлення

14. Notifications

14.1. Повідомлення Замовника здійснюється одним з таких способів: відправлення електронного листа на адресу Замовника, зазначену в Договорі; відправлення повідомлення поштою або кур'єрською доставкою на адресу Замовника, зазначену в Договорі; вручення письмового повідомлення Замовнику особисто з відміткою

Замовника або його представника про отримання такого повідомлення.

14.1. Customer notification is carried out in one of the following ways: sending an e-mail to the Customer's address specified in the Agreement; Sending a message by mail or by courier delivery to the Customer's address specified in the Agreement; Delivery of a written notice to the Customer personally with a mark of the Customer or its representative on receipt of such notification.

14.2. Повідомлення Виконавця здійснюється одним з таких способів: відправлення електронного листа на адресу Виконавця, зазначену в Договорі або в цих Умовах; відправлення повідомлення поштою або кур'єрською доставкою на адресу реєстрації Виконавця, зазначену в Договорі або в цих Умовах; вручення письмового повідомлення Виконавцю особисто з відміткою Виконавця або його

представника про отримання такого повідомлення.

14.2. Notification of the Contractor is made by one of the following methods: sending an email to the Contractor's address specified in the Agreement or in these Conditions; Sending a message by mail or by courier delivery to the registered address of the Contractor specified in the Agreement or in these Conditions; Delivery of written notification to the Contractor personally with a mark of the Contractor or

its representative on receipt of such notification.

14.3. У випадку повідомлення шляхом відправлення електронного листа Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення в момент, коли таке електронне повідомлення було

відправлено на її електронну адресу.

14.3. In the event of notification by sending an e-mail, the Party shall be deemed to have read the contents of the message at the time when such e-mail was sent to its e-mail address.

14.4. У випадку відправлення повідомлення поштою або кур'єрською доставкою, Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення в момент одержання такого повідомлення, що

підтверджується повідомленням про вручення або іншим відповідним документом.

14.4. In the case of sending a message by mail or courier delivery, it is considered that the Party has read the contents of the message at the time of receipt of the notification, as evidenced by the delivery notification or other relevant document.

14.5. У випадку вручення письмового повідомлення Стороні особисто з відміткою цієї Сторони або її представника про отримання такого повідомлення, ця Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення в момент вручення такого повідомлення, що підтверджується відміткою із

зазначенням дати вручення на повідомленні.

14.5. In the event that a written notification is given to the Party personally, with the mark of that Party or its representative about receipt of the notification, it is considered that the Party has read the contents of the message at the time of delivery of the notification, as evidenced by a mark indicating the date of delivery on

the notification.

15. Прикінцеві положення

15. Final provisions

15.1. Умови складені українською та англійською мовами. У випадку виникнення розбіжностей

перевагу матиме текст українською мовою.

15.1. The present Conditions are executed in Ukrainian and in English. In case of any discrepancies favor shall be

given to the Ukrainian text.

15.2. Договір регулюється законодавством України, всі спори, що виникають з умов чи на підставі Договору розглядаються українськими судами.

15.2. The Agreement is governed by the legislation of Ukraine, all disputes arising from conditions or on thebasis of the Agreement are considered by Ukrainian courts.

15.3. Сторони гарантують, що вони мають необхідний обсяг цивільно-правової дієздатності, необхідної для укладення Договору; що вся інформація, повідомлена Сторонами, є правдивою; що Сторонам не відомо про жодні обставини, які б могли перешкодити укладенню Договору або

схилити іншу Сторону до неукладення Договору.

15.3. The parties guarantee that they have the necessary amount of civil capacity necessary to conclude the Agreement, that all information reported by the Parties is true; that the Parties are not aware of any circumstances that might hinder the conclusion of the Agreement or incline the other party to the non-

conclusion of the Agreement.

15.4. Сторони підтверджують, що при укладанні Договору вони діють добровільно, без примусу, розуміючи сутність та природу Договору, а також правові наслідки укладення Договору, усвідомлюючи характер своїх прав та обов’язків за Договором. Сторони заявлять про відсутність будь- яких тяжких обставин, які б змусили будь-яку зі Сторін укласти договір на умовах, викладених в ньому, а також підтверджують, що умови Договору є прийнятними для Сторін і у зв’язку з цим не вважають умови Договору невигідними для себе.

15.4. The parties confirm that at the conclusion of the Agreement they act voluntarily, without coercion, understanding the nature of the Agreement, as well as the legal consequences of concluding the Agreement, realizing the nature of their rights and obligations under the Agreement. The parties will declare that there are no reduced circumstances that forced either party to conclude the Agreement on the terms set forth therein, and also confirm that the terms of the Agreement are acceptable to the parties and therefore

do not consider the terms of the Agreement to be unprofitable for themselves.

16. САНКЦІНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ОСОБАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ РФ ТА РБ

16. SANCTION CLAUSE AND RELATIONS WITH RESIDENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND REPUBLIC OF BELARUS

16.1. Замовник зобов’язується повною мірою та без будь- яких застережень суворо дотримуватись усіх санкційних обмежень та санкційних режимів, які впроваджуються як країнами, в яких Замовник зареєстрований/здійснює свою господарську діяльність, так і країнами, міждержавними організаціями/об’єднаннями (інституціями), санкції яких мають транснаціональний/транскордонний характер, наприклад, але не виключно, Сполученими Штатами Америки, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Європейським союзом, Світовим банком,

Європейським банком реконструкції та розвитку тощо.

16.1. The Customer undertakes to fully and without any reservations strictly comply with all sanction restrictions and sanction regimes implemented both by the countries in which the Customer is registered/does business, and by countries, intergovernmental organizations/associations (institutions), which sanctions have transnational/cross-border power, such as, but not limited to, the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the European Union, the World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, etc.

16.2. Окрім зазначеного вище, Замовник зобов’язується не співпрацювати з фізичними/юридичними особами, які включені в:

16.2. In addition to the above, the Customer undertakes not to cooperate with individuals/legal entities included in:

16.2.1. рішення РНБО України «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших

обмежувальних заходів (санкцій)» та стосуються фізичних/юридичних осіб;

16.2.1. the decision of the National Security Council of Ukraine "On the application, cancellation and introduction of changes to personal special

economic and other restrictive measures (sanctions)" related to individuals/legal entities;

16.2.2. санкційні списки Міністерства фінансів США та санкційні списки Управління контролю за іноземними активами США, що входить до системи Міністерства фінансів США;

16.2.2. sanctions lists (Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List) of the United States Department of the Treasury and sanctions Lists (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) The Office of Foreign Assets

Control (OFAC), which is part of the system of the US Department of Finance;

16.2.3. санкційні списки Казначейства Її Величності Королеви Великої Британії та

королівств Співдружності та його структурних підрозділів;

16.2.3. sanction lists of the Treasury of Her Majesty the Queen of Great Britain and the kingdoms of

the Commonwealth and its structural subdivisions;

16.2.4. санкційні списки Європейського Союзу.

16.2.4. sanctions list of the European Union.

16.2.5. санкційні списки Світового

банку/Європейського банку реконструкції та розвитку.

16.2.5. sanction lists of the World Bank/European Bank for Reconstruction and Development.

16.3. Замовник підтверджує, що не має серед свої акціонерів, засновників, учасників та бенефіціарних власників, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників його засновника, фізичних та/або юридичних осіб, які є резидентами/громадянами Російської федерації та

Республіки Білорусь.

16.3. The Customer confirms he does not have among its shareholders, founders, participants and ultimate beneficial owners, including the ultimate beneficial owners of its founder, individuals and/or legal entities who are residents/citizens of the Russian Federation and the Republic of Belarus.

16.4. Замовник підтверджує, що не здійснює та зобов’язується в подальшому не здійснювати під час виконання цього Договору будь-яку взаємодію з контрагентами, які є резидентами/громадянами Російської Федерації та Республіки Білорусь, або які мають серед свої акціонерів, засновників, учасників та бенефіціарних власників, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників його засновника, фізичних та/або юридичних осіб, які є резидентами/громадянами Російської федерації та

Республіки Білорусь.

16.4. The Customer confirms he does not carry out and undertakes not to carry out any cooperation during the validity of this Agreement with subcontractors who are residents/citizens of the Russian Federation and the Republic of Belarus or who have among their shareholders, founders, participants and beneficial owners, including the ultimate beneficial owners of its founder, individuals and/or legal entities who are residents/citizens of the Russian Federation and the Republic of Belarus.


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІЄЮ КОВОРКІНГУ

RULES FOR USING THE TERRITORY OF COWORKING

1. Загальна частина

1. Introduction

1.1. Ці Правила є обов’язковими для виконання.

1.1. The present Rules are obligatory to perform.

2. Основні положення

2. Essential provisions

2.1. Під час перебування на Території Коворкінгу та на прилеглій території Замовники та Користувачі повинні дотримуватись правил поведінки у громадських місцях, уникати здійснення діяльності, що є незаконною, небезпечною та такою, що може викликати незручності та завдавати шкоди майну або здоров’ю осіб, що перебувають на території

Коворкінгу.

2.1. While staying on the territory of coworking and on the adjacent area Customer and its visitors shall observe the rules of behavior in public areas, avoid the activity that is illegal, dangerous and which can cause inconveniences, damage the properties and health of the people in the territory of coworking.

2.2. Будь – які заходи, акції, в яких беруть участь більше ніж 10 чоловік, або які супроводжуються гучною музикою повинні бути узгоджені з Виконавцем в письмовій формі.

2.2. Any events and activities with participation of over 10 persons or accompanied by loud music shall have to be approved by the Customer in the written form.

2.3. Замовники зобов’язані ретельно виконувати встановлений Виконавцем пропускний режим, дотримуватись порядку та часу проходу на

територію Коворкінгу.

2.3. The Customer shall have to strictly follow the access rules established by the Contractor, procedure and time of entering the territory of coworking.

2.4. Замовники (та їх Користувачі) мають право потрапити на території Коворкінгу при умові отримання перепустки, яка видається співробітником Виконавця на стійці реєстрації в центральному Коворкінгу. При цьому співробітник Виконавця або охорони надає перепустку лише після надання відповідного попереднього підтвердження Замовником. Користувачі Замовника не мають права потрапити до приміщень іншим способом, крім одержання перепустки (за винятком випадку, коли Виконавець

на власний розсуд приймає рішення самостійно зустріти та провести таких Користувачів).

2.4. The Customer’s visitors shall have the right to access the premises on condition of obtaining an access card to be issued by the Contractor’s employee at the lobby reception in the territory of coworking. Thus, the Contractor’s employee or security employee provides the access card only after receipt of the proper preliminary Customer’s confirmation (employee). The Customer’s employee shall not have the right to enter the premises by any other way, except receipt of the access card (except for the case, when the Customer meets and accompanies their visitors by themselves).

2.5. Перебування відвідувачів в приміщеннях в часи, що виходять за межі встановленого режиму роботи, допускається тільки після попереднього письмового погодження з Виконавцем. Замовники, або компанії які несвоєчасно оформили письмову заяву на відвідання, або проведення в приміщеннях

Коворкінгу різного роду робіт, не допускаються на територію та в службові приміщення.

2.5. Visitors can stay in the territory of coworking before or after working hours only at a prior notice of approval from the Contractor. The Customer or companies that mistimed their written application for visits or different kinds of works in the territory of coworking shall not be admitted and office premises.

2.6. Час роботи бюро перепусток для відвідувачів Коворкінгу встановлюється з 9-00 до 20-00 годин. У разі необхідності відвідування території Коворкінгу відвідувачами в інші години Замовники самостійно зустрічають та проводжують своїх

відвідувачів.

2.6. The access cards for visitors of the Customer in the territory of coworking shall be issued from 9.00 to

20.00. In case the visitors need to visit the Customer’s offices at a different time, the Customer shall meet and accompany their visitors by themselves.

2.7. Замовники, їх Користувачі, працівники підрядних компаній Замовника зобов’язані виконувати вимоги цих Правил, на час перебування на території Коворкінгу мати перепустки при собі, посвідчення особи та надавати охороні, представнику Виконавця з метою підтвердження особи. Замовникам (Користувачам) забороняється передавати власні перепустки (картки доступу) іншим особам, включаючи відвідувачів та третіх осіб. Порушення цього положення може вважатися грубим порушенням цих Правил.

2.7. The Customer its users and employees shall meet the requirements of the directions for using the access cars, shall have the access card information while staying on the territory of coworking and produce it with a view to identification. The mentioned Directions shall be an annex to the Rules and regulations and shall be provided to the Customer when obtaining the first access card. The Customer (employees) shall be prohibited from passing their own access cards to other persons, including the Visitors and third parties.

The violation of this provision shall be deemed as gross violation of these Rules and Regulations.

2.8. Замовники мають дотримуватись правил користування майстер-ключем (при наявності) або іншими ключами, отриманими від Виконавця у тимчасове користування. У випадку втрати або виходу з ладу отриманого ключа, Замовник

зобов’язаний негайно письмово сповістити про це Виконавця та отримати новий.

2.8. The Customer shall have to adhere to the rules of using the master key (if any) or other keys obtained from the Contractor for temporary use. In case the obtained key is lost or fails, the Customer shall be obliged to give the Contractor an immediate written

notice and indemnify for all the financial expenses related to resuming the key (master system).

2.9. При здійснені ввозу/вивозу обладнання (товару) Замовник обов’язково письмово попередньо

погоджує з Виконавцем порядок та час ввозу/вивозу товару (обладнання).

2.9. Delivering or shipping the equipment (goods) the Customer shall obtain the Contractor’s written prior

approval of the procedure and time of delivering/shipping the goods (equipment).

2.10. Переміщення товарів, обладнання, будівельних матеріалів територією Коворкінгу за допомогою візка в часи роботи здійснюється тільки після

попереднього письмового погодження з Виконавцем згідно поданої заявки Замовника.

2.10. Goods, equipment and construction materials can be carted through the territory of coworking only during the working hours, which shall have to be preceded by the written Contractor’s approval.

2.11. Замовник та Користувачі зобов’язані не захаращувати, не заставляти проходи, проїзди, підходи до будівлі Коворкінгу різного роду

обладнанням, товарами, іншими конструкціями та пристроями без попереднього письмового

2.11. The Customer must not obstruct any entries, driveways to the territory of coworking by any equipment, goods, other structures and devices of

different types without the Contractor’s prior written approval. Passways, corridors, staircases, passways to


погодження з Виконавцем. Проходи, коридори, сходові клітини, підходи до засобів пожежогасіння, які розташовані на території Коворкінгу, мають бути завжди вільними, відповідно до вимог „Правил пожежної безпеки в Україні” та інших нормативних

документів, визначених чинним законодавством України.

the fire extinguishers located on the territory of coworking shall always have to be free under the Rules of Fire Prevention in Ukraine and other normative documents stipulated by the legislation of Ukraine as in effect.

2.12. Замовник та Користувачі повинні утримувати приміщення у належному санітарно-технічному стані, проводити його прибирання, самостійно здійснювати доставку сміття та різного роду відходів у місця спеціально відведені для цього Виконавцем. Брудну воду після прибирання

виливати в унітази в жіночих або в чоловічих туалетах.

2.12. The Customer shall have to maintain the territory of coworking in due sanitary and technical condition, solely remove the garbage and different kinds of waste to the places especially allocated by the Contractor. Dirty water is to be poured into the toilets in the ladies’ and gents’ lavatories.

2.13. Не допускається складування пакетів з відходами на підлозі поряд із сміттєвими контейнерами. Замовники та їх Користувачі мають утримуватись від споживання продуктів харчування з різкими ароматами.

2.13. The Customers that have kitchens for cooking food on the territory of coworking shall have to remove the garbage in thick bin liners, not admitting their tear, into the litter bins on the territory adjacent to the

territory of coworking. It is also forbidden to stockpile such bin liners on the floor by the litter bins.

2.14. Замовники та Користувачі не мають права проводити на території Коворкінгу будь-які Акції без письмового дозволу Виконавця.

2.14. The Customers shall have no right to hold any events on the territory of coworking without the Contractor’s approval.

2.15. Суворо заборонене паління в будівлі/приміщеннях Коворкінгу. Палити дозволяється в спеціально передбачених для цього місцях.

2.15. The Customer’s employees and their visitors are strictly forbidden to smoke in the territory of

coworking. It is allowed to smoke in specially allocated areas.

2.16. Замовник повинен підтримувати чистоту та порядок у місця отримання Послуги.

2.17. У випадку повітряної тривоги Користувач зобов’язаний спуститися у підвальне приміщення, обрати безпечне місце та перебувати там до відбою.

2.16. The Customer shall have to keep the territory of coworking clean and tidy.

2.17. In the event of an air alarm, the User must go down to the basement, choose a safe place and stay there until the alarm goes off

3. Замовнику та користувачам забороняється:

3. The Customer is forbidden:

3.1. Розміщувати на вітринах, зовнішніх і внутрішніх скляних та інших конструкціях Коворкінгу рекламну та іншу продукцію, інформацію, розповсюджувати, встановлювати на території Коворкінгу будь-яку іншу інформаційну, друковану рекламну продукцію, якщо інше письмово не погоджено з Виконавцем.

3.1. To place advertising and other products and information on the shop windows, exterior and interior glass and other structures, distribute, install on the territory of coworking informative, printed advertising products, unless otherwise is approved by the

Contractor. Placement of advertising and information on the Customer’s territory shall be an exception.

3.2. Захаращувати Місця Загального Користування меблями, обладнанням, матеріалами, товарами, тарою, сміттям та відходами.

3.2. To block the Common Places with furniture, equipment, materials, goods, packages, litter and waste.

3.3. Проводити будь-які інженерно-технічні роботи,

роботи з переобладнання чи реконструкції Приміщень.

3.3. To perform any engineering and technical works, re-

equip or reconstruct the Premises without the Contractor’s prior approval.